Identifikačné údaje Kňazského seminára

Kňazský seminár sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra

IČO: 42337241
neplatca DPH

Zaregistrovaný: Ministerstvo kultúry SR, Zriaďovacia listina
1320/2013 zo dňa 4.11.2013

číslo bankové účtu: SK02 0200 0000 0035 4457 2553