Identifikačné údaje Kňazského seminára

Kňazský seminár sv. Gorazda

Samova 14
949 01 Nitra
IČO: 42337241
neplatca DPH

Zaregistrovaný: Ministerstvo kultúry SR, Zriaďovacia listina
1320/2013 zo dňa 4.11.2013

číslo bankové účtu: SK02 0200 0000 0035 4457 2553

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prevádzka Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Samova 12

949 01 Nitra

IČO: 00 397 865

DIČ: 2020845332

IČ DPH SK2020845332