Projekt miništrantské tábory

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre  |  GORAZD n. f.

MINIŠTRANTSKÉ TÁBORY

 

Názov projektu

Miništrantské tábory Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre (ďalej len „Miništrantské tábory“).

Zámer projektu

Projekt Miništrantské tábory je súborom týždňových letných táborov v dvoch turnusoch pre mládež v adolescentnom veku, s možnosťou účasti aj detí zo sociálne slabších rodín, za účelom rozvoja ich mravných, pohybových a poznávacích dispozícií.

Ciele projektu

  1. Motivovať mladých ľudí v krízovom veku puberty k normálnemu prežívaniu a správaniu sa v medziach kresťanskej morálky cez hrdinov kresťanstva.
  2. Pomoc rodičom pri zmysluplnom napĺňaní voľného času ich detí a starostlivosti o ne počas letných prázdnin a pri ich morálnom a duchovnom formovaní.
  3. Poskytnúť živnú pôdu pre vznik kvalitných kamarátstiev a priateľstiev, ktoré sú prirodzeným základom zdravého prežívania a správania v spoločnosti v tomto veku.
  4. Rozvíjať pohybové a intelektuálne zručnosti chlapcov vytrhnutím ich z prázdninovej nudy a prázdnoty cez hodnotný program, skupinové aktivity a hry.
  5. Inšpirovať k poznávaniu a úcte nádherného prírodného a kultúrneho prostredia Slovenska.

Cieľová skupina

Chlapci vo veku od 11 do 18 rokov. Pozvaní sú miništranti zo všetkých farností Nitrianskej a Žilinskej diecézy.Chlapci sa začlenia do táborového spoločenstva, čo znamená pre nich zaujímavé sociálne zázemie, najmä čo sa týka priateľstiev a kamarátstiev, ktoré sú v tomto veku rozhodujúce. Získajú aj dobrú mravnú a tvorivú motiváciu.

Personálne zabezpečenie projektu

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre bez nároku na honorár venujú svoj voľný čas, aby miništranti zmysluplne využili prázdninové dni.

Realizácia projektu

Liturgickú službu a formáciu chlapcov, osobné duchovné rozhovory zabezpečujú pridelení kňazi a diakoni. Na čele každého turnusu stojí tzv. správca, ktorému pomáhajú kuchár, vodič, zdravotník a animátori. Na jednom turnuse sa nachádza približne 30-50 chlapcov, v závislosti od kapacity danej ubytovne. Miništrantské tábory prebiehajú počas dvoch týždňov. V prvom sa zameriavame na miništrantov vo veku 15-18 rokov, v druhom sú cieľovou skupinou miništranti vo veku 11-14 rokov. Vekové rozdelenie je opodstatnené ťažkosťami pri zostavovaní vhodného a zaujímavého programu. Je omnoho jednoduchšie vytvoriť pútavý program pre chlapcov s rovnakými požiadavkami, toto však nie je uskutočniteľné pri veľkom vekovom rozsahu. Ďalším dôvodom je ponúknutie odpovedí na otázky, ktorými sa chlapci vo vyššom veku  zaoberajú – povolanie, vzťahy… prostredníctvom prednášok i duchovného vedenia.

 

Miesto konania projektu,
Tábory sa konajú vo vhodných pastoračných objektoch na území našich diecéz.

Dobrovoľnícke aktivity

Príprava projektu

Organizácia a plánovanie obsahu projektu, výroba propagačných materiálov, korešpondencia, zabezpečovanie materiálnych podmienok pre projekt, evidencia prihlášok a kontakt s prihlásenými, oslovovanie sponzorov.

 

Realizácia projektu

Animácia chlapcov, duchovná služba (liturgia, osobné rozhovory), varenie a materiálne zásobovanie, organizácia túr, historických prehliadok a spoločných činností (hry, iné aktivity).

Aktivity projektu

Mravná motivácia

Spočíva v moderovaných ranných a večerných modlitbách, liturgických aktivitách a v dennom predsavzatí.

Ranná modlitba sa deje v kostole alebo v miestnej kaplnke, pričom chlapcom predstavíme biblický príbeh alebo hrdinský život kresťanského svätca. Tie sa následne stanú prototypom správania. Vyzdvihneme dobrú vlastnosť, čnosť, v ktorej svätec vynikal a aktualizujeme to na dnešnú dobu formou príbehu, alebo pozorovania aspektov reality. Počas dňa pripomíname chlapcom ranné predsavzatie prekonávať sa v nejakej neresti – lenivosť, nadávanie, zbytočné rozprávanie atď. To sa nedeje umelo, ale k tomu domyslenou dynamikou, najmä vo forme „náučno-zábavnej hry“ v prírode. Večer spoločne zhodnotíme deň a v rodinnej atmosfére hovoríme o duchovných aspektoch života.

Máme pripravené konkrétne aktivity, ktoré pomáhajú upevňovať danú cnosť počas dňa.

 

Sociálna a pohybová motivácia

Deň bude popretkávaný hrami, ktoré budú priestorom k rozvoju zručností a tímovej spolupráce. Dôležitým aspektom miništrantských táborov sú hry upevňujúce kolektív – bejzbal, futbal, hokejbal ale i hry, ktoré rozvíjajú motoriku, šikovnosť a súťaživosť detí a mladých. Pre usmernenie živej energie chlapcov plánujeme kúpanie na kúpaliskách v blízkosti a turistiku.

Faktory úspešnosti projektu

Po niekoľkoročných pozitívnych skúsenostiach s organizáciou letných miništrantských táborov sme sa rozhodli pokračovať v ich realizácii aj naďalej. Hlavným faktorom úspešnosti sú duchovné zisky, ktoré nie sú merateľné, teda osvojený stupeň ľudských čností, zasiate motívy pre pozitívny vývoj k dobrému a ušľachtilému správaniu, miera empatie voči autoritám a rovesníkom, miera zrelosti chlapcov.