Katedra cirkevných dejín

Vedúci katedry:

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Predmety:

cirkevné dejiny, patrológia, kresťanská archeológia, sakrálne umenie, dejiny biskupstva, hagiografia

Učitelia:

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. e-mail
ThDr. Stanislav Kaššovic, PhD. e-mail
ThDr. Marcel Cibík, PhD. e-mail