Katedra dogmatickej teológie

Vedúci katedry:

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Predmety:

dogmatika – úvod, o Bohu jedinom a trojosobnom, o Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi, kristológia, mariológia, ekleziológia, o milosti, pneumatológia, sakramentológia, eschatológia;
vierouka; fundamentálna teológia – úvod, teológia zjavenia, základná kristológia, základná ekleziológia;
religionistika; ekumenizmus, medzináboženský dialóg; Dokumenty II. vatik. koncilu; Katechizmus katolíckej Cirkvi; náboženské sekty a kulty

Učitelia (NR):

ThDr. Pavol Linet, PhD. e-mail
ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. e-mail
ThDr. Pavol Zahatlan, PhD. e-mail