Katedra filozofie

Vedúci katedry:

Mgr. Gašpar Fronc

Predmety:

dejiny filozofie – starovek, stredovek, novovek, 19. a 20. st., úvod do filozofie;
základy logiky, filozofia náboženstva, filozofia poznania, metafyzika, filozofia prírody, fil. antropológia, filozofická teológia, filozofická etika, lektúra filozofických textov, bioetika, filozofia kultúry, filozofia práva, filozofická hermeneutika, filozofia jazyka, dejiny slovenskej filozofie, psychológia náboženstva, sociálna filozofia, základy filozofie, scholastická filozofia, dejiny etických teórií, aplikovaná etika

Učitelia (NR):

Mgr. Gašpar Fronc e-mail
ThDr. PaedDr. Peter Klech, PhD. e-mail