Katedra katechetiky a pedagogiky

Vedúci katedry:

ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Predmety:

základy psychológie a pedagogiky, všeobecná psychológia, edukačná psychológia, psychológia morálneho vývinu, psychológia prosociálnosti, sociálna psychológia, základy sociológie, sociológia deti a mládeže, všeobecná pedagogika, teoretické základy výchovy, všeobecná didaktika, didaktika a teória výchovy, didaktika náboženskej výchovy, metodika náboženskej výchovy, špeciálna pedagogika, poruchy správania, sociálna pedagogika, základy andragogiky, pedagogická diagnostika a akčný výskum, katechetika, katecheticko-pedagogická prax, hospitačná pedagogická prax, pedagogická prax, farská katechéza, pedagogika voľného času, pedagogická komunikácia, vedenie malých spoločenstiev, základy metodológie výskumu, metodológia pedagogického výskumu, metodológia písania vedeckej práce, sociálno-pedagogický výcvik, rodinná výchova, práca s deťmi vo voľnom čase, preventívny systém výchovy;
etické systémy náboženstiev, teória a metodika etickej výchovy, riešenie problémových situácií a konfliktov, prevencia drogových závislosti, výchova k ľudským právam;
osobnosť učiteľa etickej výchovy, školský vzdelávací program a školská dokumentácia, školský manažment, angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, maďarčina

Učitelia:

doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. e-mail
ThDr. Jozef Šelinga, PhD. e-mail
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. e-mail