Katedra morálnej teológie

Vedúci katedry:

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Predmety:

všeobecná morálna teológia, špeciálna morálna teológia, aplikovaná morálna teológia, sociálna náuka Cirkvi, spirituálna teológia; bioetika, etika v ekonomike; náuka o manželstve a rodine

Učitelia:

Mgr. Hafera Miroslav e-mail
ThDr. Ivan Šulík, PhD. e-mail
Mgr. Trnka Slavomír e-mail