Katedra pastorálnej teológie

Vedúci katedry:

mim. prof. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD., poverený vedením katedry

Predmety:

pastorálna teológia, homiletika, rétorika, misiológia, pastorálna medicína, biológia človeka;
pastorálna psychológia, biodromálna psychológia, psychológia osobnosti, praktická aplikácia základov poradenskej psychológie, vybrané kapitoly z klinickej psychológie, pastoračná prax, pastorácia mladých, masmediálna komunikácia, mediálna výchova;
informačné a komunikačné technológie, základy riadenia cirkevných a neziskových organizácií, formačná a rezidenčná škola, komunikačný výcvik, základy komunikácie a tímovej spolupráce, ekonomika cirkevných a neziskových organizácií, základy finančného manažmentu, tvorba a hodnotenie rozpočtov, marketing cirkevných a neziskových organizácií, ekonomické a sociálne prostredie spoločnosti, výber a motivácia ľudí, časový manažment, krízový manažment, vyjednávanie, sebapoznanie a komunikácia, kaučovanie, štruktúra a kultúra organizácie

Učitelia:

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. e-mail
ThDr. Juraj Sedláček, PhD. e-mail
Mgr. Miroslav Šidlo e-mail
PSLic. Mgr. Roman Titze e-mail