Prihlášky do kňazského seminára a na štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2019/2020 študijný program:

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  – pre kandidátov kňazstva v 6-ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 30. apríla 2019.
PDF ikonaBližšie informácie