Univerzita tretieho veku

Teologický inštitút pri Kňazskom seminári v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave
Vám oznamuje, že v akademickom roku 2016/2017 otvoril ďalší ročník štúdia Univerzity tretieho veku pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Otvárame študijný odbor: Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva

Štúdium trvá 3 roky a podmienkou pre prijatie je maturita. Poplatok za jeden akademický rok je 65,- €. Po absolvovaní štúdia Univerzita Tretieho veku v Bratislave vydá absolventovi osvedčenie.

Prihlášky treba poslať na študijné oddelenie na adresu:
Teologický inštitút v Nitre
Študijné oddelenie
Samova 14
949 01 Nitra

Ďalšie informácie môžete získať na študijnom oddelení TI na tel. čísle: 037/7721785

Harmonogram v akademickom roku 2016/2017:

Vedúci ročníka: ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Dátum Téma Prednáša 13.30-15.45
21.10.2016 Anjeli v živote Ježiša Krista a ich význam pre náš život. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.
4.11.2016 Každé vypovedané slovo (aj o komunikácii PaedDr. Helena Gabčová
18.11.2016 Liturgický priestor Paed.Dr. P.Zvara, PhD.
2.12.2016 Vplyv rétoriky na kresťanské ohlasovanie Prof. ThDr. M. Šuráb,PhD.
13.1.2017 Tajomstvo osoby Mgr. G. Fronc
27.1.2017 Rodina – primárne prostredie spoločnosti PaedDr. Helena Gabčová
17.2.2017 Liturgia a ľudová zbožnosť Paed.Dr. P.Zvara, PhD.
3.3.2017 Návšteva diecézneho múzea PhDr. Pavel Žebrák
17.3.2017 Interpretácia vybraných textov Evanjelia podľa Jána – I. časť Prof. ThDr. P.Farkaš,PhD.
7.4.2017 Interpretácia vybraných textov Evanjelia podľa Jána – II. časť Prof. ThDr. P.Farkaš,PhD.
21.4.2017 Služba laikov v kazateľskom procese Prof. ThDr. M. Šuráb,PhD.
5.5.2017 Ateizmus a náboženstvo Mgr. G. Fronc
19.5.2017 Konzultácie ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

 

Anjeli v živote Ježiša  Krista a ich význam pre náš život.