Dobrý pastier alebo štvrtá veľkonočná nedeľa

V štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá nesie prívlastok nedeľa Dobrého pastiera, tento rok slávenú 12. mája 2019, sa bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre vybrali do farností Nitrianskej a Žilinskej diecézy.

Bohoslovci žilinskej diecézy

Žilinskí bohoslovci putovali do najväčšieho mesta regiónu Turiec, do mesta Martin, do Farnosti Martin-Sever, kde sme sa stretli s bohoslovcami s kňazského seminára Redemptoris Mater, v ktorom sa pripravujú bohoslovci neokatechumenátnej cesty. Spolubratia z neokatechumenátneho seminára boli prítomní na svätej omši o 9-tej hodine. Žilinskí bohoslovci svojou prítomnosťou obohatili sv. omšu o 10:30, ktorú celebroval PsLic. Roman Titze, prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Počas homílie sa prítomným veriacim prihovoril Mgr. Slavomír Trnka, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorý nám vysvetlil, čo to znamená byť dobrým pastierom. Po svätej omši sme sa spoločne presunuli na obed, pri ktorom sme vytvorili bratské spoločenstvo. O 15-tej hodine sme sa všetci spoločne s veriacimi z martinskej farnosti modlili korunku k Božiemu milosrdensvu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou, kedy sme zároveň prosili o nové kňazské i duchovné povolania. Po skončení adorácie nasledovala krátka prednáška na tému povolanie do kňazstva, ktorú si pripravil Martin Maliniak, bohoslovec piateho ročníka z nitrianskeho seminára. V rámci tejto prednášky odzneli aj krátke svedectvá od našich spolubratov, ktoré boli pre nás povzbudením na našej ceste. Po skončení prednášky nasledovalo krátke priblíženie nitrianskeho seminára a života v ňom, ktoré si pripravil Štefan Lašo z tretieho ročníka nitrianskeho seminára. Na záver sa ešte v krátkosti prihovoril Petr Both, študent piateho ročníka z neokatechumenátneho seminára Redemptoris Mater, ktorý všetkým priblížil ich seminára a život v ňom a priniesol svedectvo svojho života. Naše spoločné stretnutie sme ukončili slávnostnou liturgiou vešpier, na ktorej sa zúčastnil aj žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Po skončení vešpier sme ešte strávili niekoľko krátkych spoločných chvíľ pri stole a vybrali sme sa na spiatočnú cestu do našich seminárov.

Bohoslovci nitrianskej diecézy

Bohoslovci z nitrianskej diecézy sa v tento deň vybrali do neďalekej farnosti sv. Klimenta v Močenku. Spoločne s veriacimi z tejto farnosti slávili sv. omšu o siedmej hodine. Po skončení svätej omše sa bohoslovci presunuli do filiálneho kostola Narodenia Panny Márie vo filiálke Horná Kráľová. Filiálny kostol znamená, že podlieha nejakej farnosti a neuskutočňujú sa v ňom všetky obrady. Po skončení sv. omše v Hornej Kráľovej mali bohoslovci chvíľku voľna, ktoré spoločne trávili na fare v Močenku. O 10:30 sa opäť zúčastnili sv. omše vo farskom kostole v Močenku. Po skončení svätej omše nitrianski bohoslovci trávili čas v rodinách, ktoré sa vopred nahlásili na prijatie bohoslovcov do rodín a kde si pre nich prichystali chutný obed. Po obede bohoslovci trávili čas spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorý využili na vzájomné zblíženie a nadviazanie nových vzťahov s farníkmi. O 14:00 sa vo farskom kostole konala pobožnosť za nové duchovné povolania spojená s májovou pobožnosťou, pretože táto nedeľa bola zároveň nedeľou modlitieb za duchovné povolania. V modlitbách okrem iného pamätali aj na svoje mamy, kedže na túto nedeľu pripadol deň matiek. Poobede, keď mali bohoslovci voľný program, rozhodli sa ho využiť na hranie futbalu, kedy si zmerali svoje sily a športové nadanie s miestnymi miništrantmi. Kedže futbal vie byť niekedy dosť vyčerpávajúci, bolo potrebné nazbierať nové sily a posilniť sa výborným gulášom, pri ktorom zároveň tvorili bratské a rodinné spoločenstvo nielen medzi sebou navzájom ale aj medzi farníkmi. Hoci sme strávili pekný deň v kruhu farníkov z farnosti Močenok a priľahlej filiálky Horná Kráľová, museli sme sa podvečer vrátiť do seminára, aby sme sa pripravili na ďalší týždeň, ktorým sa pomaly, ale isto končí obdobie výučby v našom seminári a pre nás to znamená, že začína obdobie skúšok. Všetkým ďakujeme za milé prijatie a príjemne strávený čas, ktorý bol pre nás všetkých povzbudením!