Kandidatúra

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme boli svedkami udalosti, kedy bratia piateho ročníka, z Nitrianskej a Banskobystrickej diecézy boli prijatí za kandidátov diakonátu a kňazstva. Svätú omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s predstavenými kňazského seminára a kanonikmi kapituly. V závere svätej omše pozval otec biskup kandidátov k vďačnosti voči všetkým, ktorí ich na ceste za kňazstvom sprevádzajú a pomáhajú im.

Po skončení svätej omše nasledovala Mariánska akadémia v aule nášho kňazského seminára. Prednášku na tému „Mária ako dokonalý vzor slávenia liturgie“ si pre nás pripravil vdp. Štefan Fábry, farár vo farnosti Žilina – Závodie. Svätú omšu ako aj Mariánsku akadémiu obohatili svojim spevom naši spolubratia zo Scholy cantorum.

Našim spolubratom, ktorí prijali kandidatúru prajeme veľa Božích milostí a požehnania na ich ceste nasledovania Krista. Nech Pán naplní ich srdcia pokojom a radosťou!