Prihlášky do kňazského seminára a na RKCMBF

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Prijímacie konanie na magisterské štúdium v akademickom roku 2022/2023

Kňazský seminár: Nitra (N): 

RKCMBF UK, Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 12, 950 50 Nitra, 

tel.: 0910 842384; studijne@ksnr.sk 

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2022

Termín konania prijímacej skúšky : 14. júna 2022

Poplatok za prijímacie pohovory: 45,- €

Úhrada prevodom na účet pred zaslaním prihlášky: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640, variabilný symbol: 4031130, konštantný symbol: 1118; špecifický symbol: generovaný v AIS2; správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.

Podmienky prijatia 

  • mravný a bezúhonný život kresťana 
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou 
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština) 
  • vyjadrenie farára v mieste trvalého bydliska 
  • dobrý zdravotný stav pre výkon povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti) 
  • prijatie na štúdium v Nitre, podmienka prijatie do kňazského seminára v Nitre 

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška na magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň) prebieha písomnou a ústnou formou. Písomná časť pozostáva z písomného testu a vypracovania jednej zo zadaných tém, podľa výberu uchádzača. V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej výchovy (primerané úrovni stredoškolského vzdelania), prehľad o súčasnom dianí v Cirkvi a schopnosť analytického čítania (krátky test na overenie schopnosti všeobecných študijných predpokladov na vysokej škole pomocou certifikovaných úloh). Súčasťou prijímacej skúšky je aj ústny pohovor, kde sa hodnotí hlavne motivácia pre štúdium a slovný prejav. Kandidáti kňazstva absolvujú pred prijímacou skúškou na fakultu prijímací pohovor do kňazského seminára. Výsledky prijímacej skúšky budú uverejnené na internetovej stránke fakulty.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Prihlášky na štúdium sa podávajú do Kňazského seminára v Nitre (N) V  Nitre študujú kandidáti kňazstva za nitriansku, žilinskú a banskobystrickú diecézu. Uchádzači sa prihlasujú na štúdium cez AIS2, reps. cez portál eprihlas elektronicky a aj písomne v papierovej podobe. Prihláška sa zasiela v papierovej podobe (vytlačí sa ePrihláška) spolu s prílohami. Príslušné pracovisko po obdržaní prihlášky pošle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku. Pozvánka obsahuje aj základné informácie o prijímacej skúške a základnú študijnú literatúru na prípravu na písomný test. 

K prihláške treba doložiť:

 rodný list, krstný list so záznamom o birmovke,  sobášny list rodičov z farského úradu, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, životopis, lekárske svedectvo o zdravotnom stave, odporúčanie miestneho farára, doklad o úhrade poplatku za prijímacie pohovory, súhlas so spracovaním osobných údajov – všetky doklady sú originály alebo overené kópie. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je uvedený na stránke fakulty:

http://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

Elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium cez AIS2 (eprihlas) je možné nájsť na stránke: http://frcth.uniba.sk/ais2/

Skratka študijného programu v AIS2:  KT-N (pre Nitru).

V Nitre, 12.1.2022                                          Mons. ThLic. Marián Dragúň

                                                                                               rektor seminára