Diakonská vysviacka v Nitre v čase pandémie

Farský kostol sv. Gorazda v Nitre na Klokočine, aj keď v čase pandémie poloprázdny, no celý patril 12. júna 2020 štvorici ordinandov – Martinovi Ligačovi z Čadce Kýčerky, Branislavovi Valkovičovi z Tlmačov, Tomášovi Bartovi zo Slažian a Lukášovi Behanovi z Ilavy, ktorí  v prítomnosti svojich rodičov a najbližších príbuzných zahalených rúškami na tvárach v tento deň slávnostne prijali sviatosť diakonátu a vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka sa stali posvätnými služobníkmi Cirkvi a kandidátmi kňazstva.

Spolu s biskupom svätiteľom  pri slávnostnej svätej omši koncelebrovali aj generálny vikár Mons. Peter Brodek, veľprepošt sídelnej nitrianskej kapituly  Mons. Štefan Vallo, rektor seminára Mons. Marián Dragúň, kapitulní kanonici, predstavení z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kuriálni kňazi a kňazi z domovských farností ordinandov.

Biskup Judák sa ordinandom aj prítomným veriacim prihovoril v homílii, ktorej hlavnou témou bolo vyzdvihnutie významu diakonátu, ako symbolu služby. Poukázal na význam služobného povolania aj v iných oblastiach, ktoré je dnes spoločnosťou často odmietané a znevažované: Pripomenul však dôležitú skutočnosť, že aj Ježiš Kristus bol služobníkom, ktorý realizoval svoju moc ako službu, v čom ho musí nasledovať aj Cirkev. Preto aj diakonát má svoje miesto na ceste ku kňazstvu. Pripomenul preto ordinandom ich hlavné úlohy, ktorými sú hlásanie evanjelia a služba lásky, ktoré musia plniť nezištne, pokorne, diskrétne, nenútene, bez vystatovania, či predvádzania. Na záver svojho príhovoru preto biskup Judák ordinandom otcovsky odporučil: „Svojim životom by ste mali vyznávať, že prvou a poslednou láskou vášho života je Boh a služba blížnym. Čím viac bude Boh prítomný vo vašom živote, tým častejšie v ňom stretnete krásnu novú lásku, ktorá otvorí pred vami slobodu a naplnenie vyrastajúce z vernosti. Táto služba realizuje večný zámer a dar Boha, ktorý nám odovzdal Ježiš Kristus, aby ho človek aj dnešných čias dostal prostredníctvom Cirkvi, ako služobníci ktorej budete takto obohacovať iných a posväcovať tento svet.“ uzavrel biskup Judák.

Ani pandémia tak neumenšila význam diakonskej vysviacky v Nitre a Božím požehnaním povzbudených nových diakonov Nitrianskej diecézy, ako kandidátov kňazstva v najbližšom období čaká ukončenie teologických štúdií, pastoračná diakonská prax a záverečná príprava na prijatie samotnej sviatosti kňazstva.

Fotogalériu nájdete na stránke Biskupstva Nitry na tomto odkaze: http://www.biskupstvo-nitra.sk/nitrianska-dieceza-ma-novych-diakonov/