Nitrianska diecéza má štyroch novokňazov

V tomto roku, akoby symbolicky, po diakonskej, aj kňazská vysviacka v Nitrianskej diecéze sa z dôvodu pandémie uskutočnila 13. júna 2020 vo farskom Kostole sv. Gorazda na najväčšom sídlisku v Nitre na Klokočine. Štyria novokňazi najstaršej diecézy na Slovensku tak nastúpili svoju kňazskú službu v chráme zasvätenom jednému zo žiakov sv. Cyrila a Metoda a rodákovi z neďalekého Močenka, odkiaľ pochádza aj jeden z novokňazov Patrik Lenčéš. Spolu s ním aj Andrej Šimonek z Vrábiel, Július Nemček z Valaskej Belej a Martin Sedláček z Veľkých Bieroviec. Ležiac na chladnej zemi chrámu zasvätenému nástupcovi sv. Metoda na arcibiskupskom stolci, mali možnosť v modlitbe a poníženosti precítiť úplnú odovzdanosť do služby pre Božie kráľovstvo a vyjadriť ten najdokonalejší výraz poklony človeka voči Bohu.

Sviatosť kňazstva prijali ordinandi z rúk nitrianskeho  diecézneho biskupa Viliama Judáka počas  slávnostnej liturgie, ktorú spolu s ním koncelebrovali aj biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich  veriacich Mons. Zoltán Ďurčo, veľprepošt sídelnej nitrianskej kapituly Mons. Štefan Vallo, rektor seminára Mons. Marián Dragúň, kapitulní kanonici, predstavení z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kuriálni kňazi a kňazi z domovských farností ordinandov. V súlade s opatreniami spôsobenými pandémiou sa na vysviacke zúčastnili popri rodičoch a najbližších príbuzných novokňazov aj veriaci z ich materských farností aj keď v menšom počte, ako obvykle, ale s o to väčšou radosťou a vďakou Bohu za dar tak želaných a potrebných kňazov.

Práve aspekt potrebnosti kňazskej služby a potreby kňazov bol aj hlavnou témou uvažovania biskupa Viliama Judáka v homílii, v ktorej sa ordinandom aj prítomným v chráme prihovoril. Vo svojom uvažovaní sa venoval kňazskému stavu, poslaniu a kňazskej službe ako takej. Prítomným objasnil, prečo je kňaz aj v dnešnej modernej dobe tak potrebný napriek tomu, že dnešná doba kňazskej službe nepraje. Podľa slov biskupa Judáka je ale poslaním kňaza ohlasovanie radostnej zvesti, prinášanie svetla a odovzdávanie milosti vykúpenia, čo nemôže urobiť nikto iný, len kňaz. Preto zvlášť ordinandom zdôraznil: „Musíte dovoliť, aby vo vás pokračoval Jeho život, a to tak, že budete spolu s Kristom obetou na oltári, že budete mať stále väčšiu účasť na Jeho živote prostredníctvom Eucharistického premenenia, tým, že do svojho kňazského života dovolíte vstúpiť Krista, že budete premieňať svoje srdce podľa Jeho srdca, učiť sa od Neho, žiť s Ním a v Jeho prítomnosti. Potom budete užitoční pre tento svet.“ Ako príklady takéhoto obrazu kňaza im ponúkol kňazské osobnosti sv. Jana Mariu Vianneya, či sv. Maximilána Máriu Kolbeho a v závere dodal: „Prajem vám, aby aj o vás, aj o každom z nás kňazoch mohli naši veriaci hovoriť – to je katolícky kňaz, to bol katolícky kňaz, lebo žil podľa vzoru Krista“. Upozornil ordinandov, aby tieto skutočnosti mali vždy na pamäti, lebo ľudia ich potrebujú ako skutočných kňazov, nie dôstojných pánov.  Homíliu biskup Judák ukončil veľavravnými ďakovnými slovami:  „Bohu vďaka za vás, Bohu vďaka za našich kňazov, vďaka za našich novokňazov, vďaka že ste, Boh vám žehnaj, a vy nás“.

Kňazská vysviacka sa skončila ďakovnými slovami novokňazov svätiteľovi, predstaveným z kňazského seminára, rodičom a rodinám a novokňazským požehnaním. Už v o krátky čas tak nastúpia novokňazi na svoje prvé pôsobiská, kde budú môcť zjavovať a dosvedčovať potrebu kňazskej služby medzi veriacimi svojim životom a konaním. Patrik Lenčéš vo farnosti Trenčín – Orechové, Andrej Šimonek vo farnosti Nové Zámky, Július Nemček vo farnosti Starý Tekov a Martin Sedláček vo farnosti Trenčín – mesto.

Fotogalériu nájdete na stránke Biskupstva Nitry na tomto odkaze: http://www.biskupstvo-nitra.sk/nitrianska-dieceza-ma-styroch-novoknazov-vdaka-bohu-ze-ste/