Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu teraz uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2022/ 2023. Prihlášky sa podávajú do 31. mája, zaslaním vyplnenej prihlášky (tlačivo ŠEVT) na študijné oddelenie nášho kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.e-prihlaska.uniba.sk (študijný odbor KT-N).

Termín konania prijímacej skúšky je stanovený na 14. júna 2022 a poplatok za prijímacie konanie je 45€.

Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára v Nitre: www.ksnr.sk alebo na stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk