Stretnutie na Velehrade

Bohoslovci z Čiech, Moravy a Slovenska, v sobotu 12. októbra 2019, spoločne strávili čas na Velehrade. Bol to čas, ktorý sa organizuje každý tretí rok. Tohtoročné stretnutie nieslo názov mimoriadneho misijného mesiaca október „Pokrstení a poslaní“. Spoločne sme začali svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup. Nechýbal ani zástupca zo Slovenska – bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák, ktorý nás všetkých v kázni povzbudil. Aby sme sa posilnili aj telesne, tak po Liturgii Eucharistie nasledovalo pohostenie, niekoľko prednášok, obed, menšie exkurzie a najdôležitejšie – budovanie spoločenstva. Ako vďaku za spoločne strávený čas, sme sa pomodlili spevom k presvätej Bohorodičke, modlitbu Akatist. Noc zo soboty na nedeľu a samotný Deň Pána, sme náš seminár strávili v rodinách vo farnosti Kunovice. Aj týmto spôsobom ďakujeme za prijatie miestnemu pánovi farárovi, ako aj ľuďom, ktorí nám opätovne otvorili srdce skryté v námahe svojich rúk.

Za KSNR informoval Pavol Škovránek