Rozširujúce štúdium

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2023/24 v pracovisku v Nitre rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2023. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk (https://frcth.uniba.sk/studium/rozsirujuce-studium/)